Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԽԵ. ՐԱԽՃԱՆ ՎԱՍՆ ԵՐԿՈՒ ԸՆԿԵՐԵՑ
(15 D=31 ՄԽ. Ի ՎԱ, էջ 35)

Արք. . Բ. ընկերացեալ 'իվա[ճա]ռաշահութեան եւ շահից գնեցին . Ը. լիտր ձէթամանով մի, որ . Ը. լտր անցանէր եւ ճանապարհինկամեցան բաժանել, եւ իւրաքանչիւր զիւր կէսն առնուլեւ ուչ ունէին այլ չափ կշեռք, բայց միայն դատարկ մէկ. Գ. լտրանոց եւ մէկն . Ե. լտրանոց։ Հարցանեմ, թէորպէ՞ս էր հնար բաժանել. որ կէսն մէկին լինէր եւկէսն մէկին:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ Լից զ. Գ. լտրանոց'ի յ. Ը. լտրանոցէն. որ մնայ տեղն . Ե. լիտր եւդարձեալ լից զ. Գ. լտրանոցի ձէթն . Ե. լտրանոցդատարկ ամանն. դարձեալ լից յ. Ը. լտրանոցէն հետ միայլ զ. Գ. լտրանոցն եւ լից եւ դարձեալ . Ե. լտրանոցն. որ լցուի . Բ. լիտրն. այլ եւ մնա՛ մէկ լիտր` յ. Բ. լտրանոցն. դարձեալ լից զ. Ե. լտրանոցն զամէնն յ. Ը. լտրանոցն. եւ դարձեալ լից զմէկ լիտրն, որ յ. Գ. լտրանոց էր մնացեալ . Ե. լտրանոց. եւ դարձեալ լից 'իյ. Ը. լտրանոցէն յ. Գ. լտրանոցն. եւ այն . Գ. լտրանոցովնլից . Ե. լտրանոցն. որ կայր յառաջն մէկ լիտր յԸ. Դ. լիտր . Ե. լտրանոցն եւ Դ. լիտր յ. Ը. լտրանոցն եւտուր մէկ կէսն այն ընկերին եւ մէկն այն։