Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԶ. ԳՈՂ ԵՒ ՁՄԵՐՈՒԿ
(120 ag=177 D)

Գող մի ձմերուկ մի գողացաւ'ի պարտիզէն եւ կամէր կտրել։ Խօսեցաւ ձմերուկն եւասէ. մի կտրեր զիս. զի միջի իմ Խարասցի էշ կայ` կաց, մինչ որ ածեմ, եւ ապա կտրէ։ Եւ հաւատաց այրն` եւտարեալ տունն եդ պատուհանն. եւ եկաց անդ, մինչեւ պատլեցաւ եւ պթխեցաւ եւ ելաւ նեխութիւնարտաքս. եւ ազատեցաւ գերութենէ։ Ցուցանէ։ Յորժամմարդն ընկնի, պարտէ ասել զինքն` թագաւորի որդի եմկամ մեծատան. որ չսպանանեն, այլ պահեն. միթէ գանգանձ տան եւ գնեն։ Եւ ծառայն կամ մահով խալսի կամփախչի եւ ազատի։