Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԷ. ԵՐԵՔ ԵՐԵՍԻ ՋՈՒՐ
(148 ag=128 B=14 D)

Ասի յառակաց, թէ կինմարդոյներեք երեսի ջուր կայ. մէկ` կուսութեան քօղն, որյառաջ քան զամուսնանալն մօրէն ունի եւ ժամանակամուսնութեանն քակի. զի յետ այնորիկ ո՛չ ասի աղջիկ`որ է կուսան, որ է հատեալ։ Երկու երեսի ջուր կնոջն, որ մինչ դեռ զաւակ չէ ծնեալ. եւ յորժամ ծնանիզառաջին զաւակն, լուծանի կապ ծննդականութեան. եւարձակեալ յառաջ բերէ զմանուկն. որով յայտնիհրապարակաւ լուր ամենեցուն, թէ այս անուննորահարսն զաւակ ծնաւ։ Եւ նա այնուհետեւ առանցամօթոյ առեալ զմանուկն գիրկ եւ ելեալ նստիհրապարակս եւ բացեալ զսիրտն եւ զստինսն ջամբէմանկանն եւ ո՛չ ամաչի։ Երեք երեսի ջուր է կնոջն, քանի է առաջին մարդոյն ձեռն պսակին կապեալ. եւյորժամ հանդիպի, զի ելցէ յառաջին յառնէն եւ լինիառն այլում, յայնժամ երեք կերպ երեսի ջուրն, որ էամօթն, բարձաւ յայնպիսի կնոջէն։ Եւ յայնմհետէ, զիայլ ո՛չ ունի երեսի ջուր, ո՛չ ամաչի յումեքէ. այլզոր ինչ կամի եւ կարէ, անարգելաբար գործէ. վասն որոյ'ի շունն կայ արգելք կամ ամօթ եւ յայնպիսի կինն ո՛չ։Ցուցանէ առակս, թէ բանականութեան արգելք մեղաց`ամօթն եւ երկիւղն է ըստ այնմ, թէ երկիւղիւ տեառնխորշի ամենայն ոք։