Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԼԶ. ԵՐԷՑ ԵՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ
(90 B=194/185 D)

Կայր էրէց մի գիւղ մի եւխիստ սաղմոսասէր. եւ գեղացիքն ոչ գային ժամ. էրէցն երթայր տունս նոցա եւ ասէր, թէ ժամ եկէք. եւ նոքա ասէին, թէ գամք եւ ոչ գային եւ էրէցն օր միսուտ խեւ եղաւ եւ զգաւ[ա]զ[ա]նն փիլոնին ծայրնծալեց եւ վեր կալաւ եւ շուրջ գայր եւ գոռայր. եւասեն գեղացիքն, թէ էրէցն խեւցաւ. երթամք եւծիծաղիմք. ժողովեցան այր եւ կին եւ տղայ մեծ եւ փոքրեւ եկին առ էրէցն. եւ ասէ էրէցն ցժողովուրդն, թէնստէք. եւ նստան. եւ ասէ էրէցն ցժողովուրդն. ովմոլորեալք, քանի որ սաղմոսէի եւ աղաւթէի եւ ժամասէի, նա սատանայ կապել էր զսիրտն ձեր եւքարացուցել. որ դժար թուէր ձեզ ժամ գալն. եւ այժմսատանայի ձայնն եկի[ք] շուտով լսել եւ ծիծաղել. եւբարկացեալ էրէցն ձգեց զփիլոնն եւ գնաց գեղէն։