Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԿԸ. ԿԱՏԱՐԵԱԼ ԳԻՏՈՒՆ
(110 D)

Այլ ոմն իմաստուն ասաց, թէնա է գիտուն կատարեալ, որ զայն կամաւ յանձն առնու, որ յակամայ գալոց է վերայ բռնութեամբ:

Ցուցանէ բանս, թէ նա էԱստուծոյ մարդ, որ զմահն կամաւ յանձն առնու եւսպանանէ զանձն իւր պահօք եւ աղօթիւք, տքնութեամբ եւչարչարանօք եւ բարի գործովք կենա յայս կեանքս, 'իյայն կեանքն զարքայութիւն ժառանգէ։