Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՀԶ. ՀԻՆԳ ՏԵՍԻԼՔ
(119 D)

Գրեալ է վարս հարանց, թէետես ոմն հայր տեսիլք . Ե. մարդ զանազան գործս. զիոմն նստեալ վերայ բարձր աշտարակի եւ բացեալզբերանն ծծէր զհողմն եւ յորժամ ոչ յագէր, մրուահարովն հարկանէր զհողմն. զի մտցէ բերան իւր. եւ այլ ոչ եւս յագէր։ Երկրորդ զոմն տեսեալ. զի նստեր'ի վերայ ժահահոտ գբոյ եւ հոտոտէր եւ ոչ յագէրզժահահոտութենէն։ Երրորդ ետես զոմն յոյժ սովեալ. ուտէր զմարմինն իւր եւ ոչ յագէր։ Չորրորդ զոմննստեալ ետես գետեզրն եւ լնոյր զբերանն իւրաւազով եւ ոչ յագէր։ Հինգերորդ զոմն ետես, զինստեալ կայր վերայ բորբոքեալ հնոցի եւ բացեալզբերանն լնոյր զբորբոքեալ հուրն բերանն եւ ոչյագէր:

Եւ այսոքիկ հոգեւորնիմացեալ լինին. զի յաշխարհս յայս լցեալ է . Ե. ազգյանզգամ եւ յիմար մարդկամբք։ Նախ այն որ բարձրաշտարակ էր նստեալ, ցուցանէ զամբարտաւանս, որ ջանիւկամին ժողովել զփառս աշխարհիս եւ ոչ յագեն։Երկրորդ որ նստեալ էր վերայ ժահահոտ գբոյն, ցուցանէ զբղջախոհսն, որք ժահահոտ եւ գէջցանկութեամբն ոչ յագենան, որ բուրէ գբոյդժոխոցն։ Երրորդն որ ուտէր զմարմին իւր եւ ոչյագէր, ցուցանէ զնախանձոտս, որք տեսանելով զայլոցբարիս մաշին յանձինս իւրեանց նախանձովն, որք որպէսորդ զփայտն։ Չորրորդ որ ուտէր զաւազն, ցուցանէզագահսն. որ թէպէտ ջանան յագենալ արծաթով, կաշառօքեւ տոկոսեօք, այլ ոչ կարեն։ Հինգերորդ որ նստեալ էր'ի վերայ հնոցին, ցուցանէ զբարկացողսն, որք լնունհրով բարկութեան զհոգիս իւրեանց եւ ոչ յագին. որքեւ յայլս թափեն զհուր բարկութեան իւրեանց:

ՄՀԶա. 15 F Հայր մի տեսիլ էտես. եւ էր այր մի վերա աշտարակի մի կանգնեալ եւ զօթոյզբազմութիւն կու ծծէր մրվահարով. եւ այս զհպարտնկու նշանակէր։ Եւ դարձեալ էտես այր մի ծովէզերնեւ զբազմութիւն աւազուն, որ բերանն կու լնուր եւուտէր. եւ այն կու նշանակէր զագահն։ Դարձեալտեսանէր հոր մի աղբով եւ ժահահոտութեամբ. եւ այր մի'ի վերայ անկեալ եւ ժահահոտ[ութ]ենէն ոչկիշտացեալ. այն նշանակէր զպոռնիկն։ Դարձեալտեսանէր այր մի, որ էր վերայ թունտրի անկեալ եւբոցն եւ մուխն բերանն ներս կու երթայր եւ ոչագենայր. եւ այս զբարկցւ"ց կու նշանակէր։Դարձեալ տեսանէր այր մի, որ զթեւերուն միսն կուտէրեւ զկռներուն եւ այն կու նշանակէ զորովայնամոլն եւզբամբասողն։ Դարձեալ տեսանէր այր մի, որ տունն կուայրէր հրով եւ նայ մէջ հրոյն եւ կամէր փախչիլ եւազատիլ հրոյն. այն նշանակէր զծոյլն, որ մէջհրոյ անօրէնութեան կայր եւ ոչ խոստովանութեամբ եւապաշխարութեամբ կամէր ազատիլ ծուլութենէ։