Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՁԴ. ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍ ԵՒ ԱՒՁ
(129 D)

Եւ աստ գիտելի է. զիպարկեշտութիւն յոյժ յօգուտ է վասն հոգեւորընթանալոյն. եւ զայս ցուցանեմ . Բ. օրինակաւ։ Նախ թէոք ունի այսպիսի թշնամի, որ հարկիւ հանապազ մօտնգայ եւ ոչ կարէ բժշկել, պարտէ պատրաստ կենալ 'իկերակրոց եւ ըմպելեացն. որ դեղ չառնեն եւ սպանանենզնա. նոյնպէս աշխարհ եւ մարմինս թշնամի է մեր եւ ոչկայ հնար որոշիլ սոցանէ։ Վասն այն պարտէ մեզպատրաստ կենալ վատ կերակրոց, որպէս ասենիմաստունքն, թէ է գազան մի մեծ, որ կոչի կոկորդիլոս, եւ օձ մի փոքր թշնամի է նորա. թ[է] տեսանէ գազան զօձն, նա ոտիւքն սպանանէ զնա. այլ օձն յոյժ հնարաւոր է. գնա կանաչ մարգ եւ թագչի. եւ գազանն յոյժ սիրէզկանաչ խոտն. եւ օձն ընդ խոտին մտանէ փորն եւզթոյնքն հեղու եւ զաղիքն կտրատեալ սպանանէ:

Հոգեւորապէս կոկորդիլոսնցուցանէ զսեռս մարդկան եւ զօձն սատանայ, որ մարդիկքսպանանէ այն կերակրովն, զոր սիրեն մարդիկ. անդթաքուցանէ զինքնս ատանայ. զի թէ զփառս եւ զպատիւսիրեն, սատանայ ծածկէ զինքն մեղօք պոռնկութեամբ. թէզհաստատութիւն սիրեն, սատանայ ծածկէ զինքնագահութեամբ։ Դարձեալ գազան ցուցանէ զմեծատունսեւ օձն զմահ. որ յոյժ երկնչի մահուանէ եւ յայնժամտեսանեն զմահն, յորժամ հիւանդանան, այլ բժիշկ բերենեւ ազգի ազգի դեղս առնուն. եւ յորժամ [ող]ջանան, գիտեն, թէ մահուանէ փրկեցան եւ զմահն առ ոտնկոխեն եւ սկսանին զանազան կերակուր ուտել եւայնչափ ուտեն, որ դարձեալ հիւանդանան. զի մահնթաքուցեալ է կերակուրն եւ սպանանէ զնոսա։