Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ը. ՄՆԱՑՈՐԴՔ ԱՌԱԿԱՑ Ի ՁԵՌԱԳՐԵՆ G

ՅԽԲ. ԽՈԶ ԵՒ ԳԱԹԱՅ
(7 G)

Ասաց առակաց, թէ խոզնգաթայ մի գտեալ ուտէր. նայ խորիսն վայր կու թափէրեւ վասն պարանոցին միաբերութեան զի վիզն ոչ կարէրշեղել. որ զգլուխն վեր կալնուր. յայնժամ բերընցիք'ի վեր անկեալ եւ ետես արեգակն. զի խոզնզբոլորութիւն արեգականն աչօք չէ տեսեալ։ Եւ այնժամասաց, թէ զոր չէի կերեր, կերայ եւ զինչ չէի տեսեալ, տեսայ. զի այլ ոչ գաթայ էր կերեր եւ ոչ արեգակնտեսեր։