Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

ՃԽ. ԴՐԱՄԱԲԱՇԽ ՏԱՃԻԿ
(140 V=133 I)

Էր տաճիկ մի, որ հանապազդրամ բաշխէր աղքատաց, թէ զԱստուծոյ անունն տուէք. որ վարձք լինի ինձ. յորժամ զԱստուծոյ անունն յիշէք, նայ Աստուած պիտի զձեզ յիշէ. եւ տարան զնայ տեսիլեւ ասացին նմայ, թէ զչարայգործ մարդն թող չարէնդառնայ եւ ապայ զԱստուծոյ անուն յիշէ յան ժամ. եւապայ Աստուած զնայ պիտի յիշէ:

Ցուցանէ առակս, թէ մեղաւորն'ի մեղաց դառնայ. եւ ապայ Աստուած աղաւթից նորա լսէեւ այլ ոչ յիշէ զմեղս նորա։