Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԱ. ԱՅՐ ԵՒ ԳԱՅԼ
(142 ag=4 D)

Ասի յառակաց, թէ այր մի զգայլնբռնեալ էր. եւ զոտներն կապեալ եւ վերայ իշունբարձեալ տանէր տուն. եւ մարդիկք դէմ դիպեալասեն, թէ այդ ի՞նչ է, որ իշոյդ ես բարձեալ։ Ասէ այրն, թէ կու տանիմ տուն` որ կթեն եւ իմ տղայոցն բերաննթանայ։ Յայնժամ ասեն արքն. ո՛վ տխմար, դա զամէնաշխարհիս կթան է հատուցեալ. զայդ կթան կու տանիս։