Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծանեաք եւ ի վերայ ծանօթութեան մերոյ հաստատեցաք որ ի ծագել արեւու յաշխարհէն մերոյ Աղուանից եւ ի դռանէ Ալանաց առ հարաւ կոյս մինչեւ ի յաշխարհն մեր Կորճկա' Հայք, ի ոտն Տորոս լերան, եւ անտի առ արեւմուտ մինչեւ Անտիոքն մեծ ի ափն միջերկրեաց ծօվու, եւ անտի հուսիս մինչեւ Մամաստիա', եւ անտի առ արեւմուտ մինչեւ Կիլիկիա' յաշխարհն մեր երրորդ Հայք, Կիլիկիունց առ հուսիս մինչեւ Լօնօպօնտօս ափն Սեաւ ծովի, եւ անտի առ արեւել հուսիս մինչեւ Տայք յաշխարհն մեր, եւ ի Տայքու առ արեւել մինչեւ յաշխարհն մեր Աղվանք եւ ի դրունս Ալանաց: Եւ ի արեւմուտ կողմանէ ի ափէն Միջերկրեաց ծօվէ մեծ Անտիոքէ առ արեւել կոյս մինչեւ վերջն Տորոս լեռան ի ափն Կասպից ծօվի ի դրունն Գիլան: Եւ ի հարաֆ կողմանէ ի ոտնէ Տորոս լեռնէ առ յուսիս, այն որ ի արեւել կողմ Սուլթանիու մինչեւ ի դրունս Ալանաց, եւ այն որ ի հարաֆ կոյս փոքր, յԱղբակայ մինչեւ Տայք յաշխարհն մեր եւ այն որ արեւմուտ կոյս մեծ Անտիոքէ առ արեւմուտ հուսիս մինչեւ Լէնօ Պօնտօս, եւ ի Լէնօ Պօնտօսէ առ արեւել յուսիս մինչեւ Տայք յաշխարհն մեր, եւ Տայքու առ արեւել մինչեւ ի դրունս Ալանաց ի ափն Կասպից ծօվի, այս միջոց բոլոր յաշխարհն լերամբ բլրօք անտառիւք, ծօվաւ, լճակաւ, գետաւ, աղբիւրօք, քաղաքաւ, գաւառաւ, դաշտիւք, գեղօրէիւք, տանիւք, բնակութենօք եւ զամենայն զոր ինչ ի յերեսս յերկրիս եւ ի խորս ծօվու եւ ի յեղումն գետորէից աղբերաց, թէ բնութիւն մարդոյ եթէ անասուն կենդանեօք գազանօք, սողնօք, թռչնօք, եւ բոլոր երկիր ամենայն կենդանեօք տրուք եւ բերիւք անտառիւք կացցէ եւ մնասցէ երկիրն անուամբ Հայեաստան եւ ի միջի նորայ բնակօղք ի բնութենէ մարդոյ Հայք, եւ ամենայն անասուն կենդանի ի յերեսս երկրի եւ ի խորս ծօվու Հայոց, միաբան եղիցի ժառանգութիւն ազգին Հայոց ո'չ աւելանալ եւ ո'չ պակասիլ քայլ մի ի յերկրէս, եւ սմայ պահպանեսցի Տունն Հայոց ըստ Օրինօքն Հայեաստանեայց մինչեւ յաւիտեան: