Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Սունեաց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի ամենայն կառապետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Պօղոսդ Երնճակայ իշխեսցես ի վերայ ամենայն կառ յօրինող արհեստաւորաց, եւ զգուշութեամբ արբունս հասուցանիցես ամենայն կառ զոր ինչ յօրինեսցի ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, զի գտցի միաբան թէ կերպարանն թէ երկայնութիւն թէ բարձրութիւն թէ հաստութեամբ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի համեմատ, այսինքն կառն որ ընդունի ի վերայ իւր թօփն երկու լիպրանոց, ամենայն կառ այս աստիճանի մի եւ նոյն կերպարանի, նմանապէս 4 լիպրանոց եւ վեց լիպրանոց մինչեւ քառասուն եւ երկու լիպրանոց, ըստ իւրաքանչիւր երկայնութիւն, լայնութիւն, հաստութիւն, ընկալ Օրինակ ի Տեառնէ հրաց զինապետի, եւ հրամայէ արհեստագործաց պահել հաստատուն ի միտս իւրեանց յօրինել կարգիւ եւ համեմատութեան ըստ իւրաքանչիւր ծանդրութեան թօփի, նմանապէս կառս բեռնելոյ վառհօդս եւ ի վերայ իւր ամրափակիւ սնդկաւ, նմանապէս կառք որում բեռնեցեալք հարկաւորեսցի կլօլս եւ կերակուրս եւ ամենայն մասունք կառաց չափով չափեսցի, եւ համեմատ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի յօրինեսցի ի ամենայն տեղիս, որ եթէ ի մէջ ամրոցաց քաղաքի եւ կամ ի մէջ բանակի գուցէ' բեկանիցի մասն անդամի միոյ կառոյ ի այլոյ կառէ դնելով ի տեղի նորայ, մի' գտցի զանազանութիւն, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ վրէժխնդիր լինելոյ ի արհեստաւոր արանց կառայգործից, տեսանելով քեզ ի միջի յօրինեցեալ կառաց հատ մի ցորենոյ մեծութեամբ զանազանութիւն, կամ պակաս, պատուիրեմ քեզ որոնեա ի մէջ անտառին դաշտի աշխարհին մերոյ, զոր ինչ փայտ պինդ եւ թեթեւ եւ արժանի վասն կառուց եւ սանդղաց առ ի երկայն ժամանակ գործածելոյ եւ այլն, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք տանն հայոց այսմ աւուր յամսեանն դեկտեմբերի քսան յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի վրանապետութեան: