Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք թաքստեան պահիցէ ի տան եւ ի այգոյ եւ ի հանդի իւրում մեղաւոր եթէ քրէական եւ եթէ պատժոյ արժան, եւ եթէ պարտական, եւ եթէ գողացեալ ինչ պահիցէ ընդ իւր, որ փախուցեալ ի բանտէ եւ ի ձեռանէ գանգատողէ եւ կամ գողացեալ ի սեպհականութենէ, սա' թագստեան պահողս պարտական լիցի մտանիլ ի բանտ ծախիւք իւրօք, կալով մնասցի ի բանտի մինչեւ վճիռ ելցէ ի վերայ գողին եւ սպանողին, սա' թագուցանօղս ընկերակից լինիցի մահապարտին մինչեւ տեղի կախաղանի մեղաւորին, եւ քրէական մեղաւորն մեռցի եւ թագուցանօղն ազատեսցի ի մահուանէ ելցէ նախատանօք առ տուն իւր եւ զամենայն զոր ինչ թագուցեալ ի գողացեալ իրաց յետս դարձուցէ ի դրունս դատաստանի վասն սեպհական տեառն ընչից: