Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատարք եթէ իշխան, եւ եթէ սպասաւոր, եւ եթէ վարձկան եթէ վաճառական եւ զամենայն զոր ինչ վաճառող ի միտս իւր տպաւորեալ ունիցի զի ի ժամ ընդունելոյ ռոճիկս, եւ գին վաճառելոյ իրաց իւրոց ստանալոց է միմիայն ինն ի տեղի տասնաց, այսինքն ընդունելի եղեալ գին արդեան եւ ընչից իւրոց որ քան որ իցէ, հատուցանողն հանիցէ տասանորդս եւ մնացորդ միայն հատուցանէ: