Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ի ժամանակի պատերազմի եւ կամ խաղաղութեան եթէ զինուոր, եթէ աշխարհական եթէ կողոպտեսցէ հաւկիթ մի եւ այլ ամենայն զոր ինչ, եւ կամ եթէ ճարակեսցէ արտս ում ոք որ իցէ գանս ընկալցի, եւ հատուցանել պարտ է իրն այն, եւ կամ արժանն երկայպատիք առ տեառն ընչից: