Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի պատերազմի եւ կամ խաղաղութեան եթէ միջէ թշնամեաց եւ եթէ բարեկամաց, ով ոք քրէական մեղօք մեղուցեալ փախչի եւ անկանի երկիրն մեր, հովանաւորութեան Տանն Հայոց անձն նորա զերծցի ի մահուանէ պարտուց իւրոց, եւ գտցի պահպանութիւն, եւ ո'չ ոք ունիցի իշխանութիւն հանիլ նմայ ի Տանէն Հայոց, բայց եթէ Տեառն յայնմիկ տացէ ներողութիւն մեղաց նորայ ի կեանս եւ ապա եթէ առն այն կամի ելանել ի մէնջ, ազատապէս կարէ ելանել առ ու որ ինքն կամի: