Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աշխարհն Հայեաստան չափեսցի չափով եւ ոչ ոք ըստ իւրաքանչիւր անձի կարօղ լինիցի ըստանալ քայլ մի մինչ ոչ լինիցի տուեալ նմայ ի Տանէն Հայոց թուխտաւ գնեցելօք երկրի ըստ չափաւորութեան եւ երկայնութեան եւ այլն: