Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրապետաց զի լինիցին պատրաստ ի պահակս իւրեանց, ամենայն երեկոյեան շաբաթոյ արասցէ ընթեռնուլ յօրէնս զինուորութեան ի մէջ բանակի, եւ ի յունկս զինուորաց իւրոց: