Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կարգ լիցի համրելոյն ժամս աւուրց եւ գիշերոյ մերոյ ի մէջ գիշերէն որում ընթանայ արեգակն ընդ ծագիլ առաւօտս յիշեսցի մի ժամ առաւօտեան մինչեւ ի կէսօր, որում գտցի արեգակն ի վերայ գլխոյ մերոյ եղիցի երկոտասան ժամ աւուրց, եւ ի անկանիլն արեգական ընդ արեւ մուտս յետ կէս աւուրց համարեսցի մի ժամ երեկոյեան մինչեւ ի մէջ գիշերն յիշեսցի երկոտասան ժամ գիշերոյ: