Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխանք ամենայն Աշխարհին Հայոց մի' խնայեսցեն խնդրողաց տալ թուղթ արձակութեան ելանելոյ յինքն ընտանեօք եւ ամենայն ընչիւք առ այլ գաւառ եւ կամ տարր յաշխարհ, բայց ժամանակի պատերազմի մի' ելցէ եւ տարցէ ինչս իւր ի յաշխարհն թշնամեաց Հայոց, եթէ ո'չ ըստ Օրինօք: