Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կապեալ եւ բանիւ արարեալ որ ոք զինուոր իշխանէ որ իցէ եթէ սպարապետէ մինչեւ ի պաշտօն հարիւրապետ եւ իշխան աշխարհի հրամանաւ կապեալ հնազանդին իւրոյ, ոչ ոք կարէ արձակել բայց վճիռն դատաստանին ըստ արժանոյ վարձոյ գործոց ձեռաց կապողաց եւ կապելոց: