Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Կտակ յետ մահուան հաստատուն է որպէս հրամայէ Սրբազան առաքեալն Պօղոս, արդ այժմ ես Ստեփաննոս որդոյ Սիմէօնի գեղջէն Մանազկերտու ազգաւ հայ մկրտեալ եւ հաւատացեալ ի Քրիստոս իմ կամաւն եւ իմ յօժարութեամբն եւ ամենայն զգայարանօք առողջ կտակս արարի առաջի Աստուծոյ եւ մարդկան որ յետ մահուան իմոյ հաստատուն լինիցի այսինքն:
Նախ ինձ կտակակատար կարգեցի երէց որդին իմ Զաքարիայ եւ եղբայրն իմ Նաւասարդ, եւ յատկապէս բարեկամն իմ Միքայէլ որդի Պետրոսի որ սոքայ միաբան ինձ կտակակատար լինիցեն մինչեւ զոր ինչ ի յայսմ կտակիս յիշեցեալ կատար հասուցանիցեն: Երկրորդ զամենայն զոր ինչ ստացուածք իմ ի յերեսս երկրի եթէ ի աշխատանաց իմոց, եւ եթէ ի նախնեաց իմոց ինձ մնացեալ բոլորն հաւաքեն վաճառելոյն վաճառեն, պահելոյն գին դնեն զոր ինչ եւ որքան որ զամենայն ինչս իմ բովանդակի ի նմանէ նախ հատուցանէն ծախ թաղման իմոյ հասարակ Օրէն: Երրորդ հարկ եւ մաքս հաս եւ բաժին Տանն Հայոց: Չորրորդ հարկ պաշտման քահանայից, եւ ապա զամենայն պարտս իմ որում ցուցանէ դաֆտարն իմ մնացորդ զուտ ստացուածքն իմ որպէս ի վայր:
Հատուցանեն բաժին հոգւոյ իմոյ մի քառասուն պատարագէց վասն թողութեան մեղաց իմոց, քսան դահեկան երծաթ առ Սուրբ Աթոռն Էջմիածին, տասն դահեկան երծաթ ի վանս Սուրբ Կարապետայ եւ տասն դահեկան երծաթ խոստովանահօրն իմոյ Տեառն Կիրակոսի, եւ յիսուն դահեկան երծաթ Տունն ողորմութեան Հայոց:
Ի ամենայն ստացուածքէ իմմէ քանի որ լինիցի ամենայն մի հարիւրի հինգ վարձս ընկալցեն կտակակատարքն իմ, եւ յաւելորդ նեղութիւնն իւրեանց զոր կրեն ի վերայ բանին իմոյ Տէր հատուցանէ նոցայ վարձս իւրեանց ի հանդերձելումն:
Զամենայն զոր ինչ մնացորդք ստացուածք իմ ի յերեսս երկրի եթէ տուն, եթէ այգի, ագարակ, անտառ, խաշինք, անասունք, ոսկի, երծաթ, ակունք եւ զամենայն զոր ինչ եւ որքան որ բովանդակի համահաւասար տասն բաժին արասցեն եւ յանձնեսցեն երիս որդաց եւ երկուս դստերաց եւ կնոջ իմոյ, այսմ մտածութեամբ զի Զաքարիայ եւ Մաղաքիայ եւ Աթանէս որդիք իմ, եւ Դշխոյն կինն իմ ըստ իւրաքանչ ոք ֆի ոմն երկու բաժին, եւ ֆի ոմն մին բաժին դստերք իմ, այսպէս բաժանելով ամենեցուն բաժին յանձնեսցեն իւրաքանչիւր տէրանց, եւ նոքայ ստանայցեն իբր ժառանգութիւն իւրեանց վայելեսցեն ըստ կամաց եւ ըստ հաճոյից իւրեանց:
Գոհանամ զքէն Տէր որ ետուր ինձ այս ժամանակս բարի որ հաստատեսցի ի միտս իմ յետին կարծիս սրտի իմոյ որում գրեցի ի վեր, եւ արարեր զիս արժանի որդիս ծնանիլ վասն քեզ միայնուտ պաշտելոյ, այլ այժմ աղաչեմ զքեզ Տէր քաւեա զմեղս յանցանաց իմոց եւ պահեա հոգի եւ մարմին իմ անարատ մինչեւ ի Օր մահուան իմոյ, եւ յետ ելանելոյ աստի ի մարմնէ ընկալ զհոգի իմ ի տեղի ցանկալի տեսութեան արարչիդ իմոյ, եւ ապա արժանի ի աւետաւոր հրամանիդ մտանել ի կեանս յաւիտենական ամէն, գրուեցաւ ի գեօղն յԵղվարդ յայսմ աւուր 15. սեպտեմբերի ամսոյ յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց եւ կնքեաց.
Ստեփան որդոյ Սիմէօնի.
Մարտիրոս որդոյ Փիլիպպոսի.
Սարգիս որդոյ Վրթանէսի.

Օրինակ թղթոյ ազատութեամբ բանալոյ շուկայ մէջ քաղաքաց: