Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն դուստր մաքուր պահեալ սրբութիւն կուսութեան իւրոյ ընծայեալ առ ամուսնացեալ առն իւրոյ, ունի պատիւ ելանել դաշտ ի զբօսանս, մտանել հանդէս, բազմիլ ի սեղան եւ կաքաւել ընդ ամենայն բդեշխ պատուելի տիրուհիս հայոց, այլ դուստր ապականիչ սրբութեան կուսութեան իւրոյ յառաջ քան զամուսնանալն իւր եթէ ընդ առն որում յետոյ ամուսնացեալ, եւ եթէ ընդ այլ այր նախատեալ լինիցի ի միջի պատուելի կանաց հայոց եւ ոչ ոք թոյլ մի' տացէ սմա մտանել առ խումբս իւրեանց: