Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի մէնջ շրջապատեալ որում քաղաքի եւ բերդի ընթանողք առանց հրամանի Տեառն շրջապատողաց եթէ գտցի նա' գող է եւ աւազակ, պարտ է նմայ որոնել զամենայն զոր ինչ պատճառէ մտանելն նմայ մէնջ շրջապատութեան, ընդունի դատաստան ըստ Օրինօք: