Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեանն Կիլիկիոյ հայոց ի վերայ արժանաւորութեան քոյ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ առ քեզ Մաղաքիայ Մալաշակերտու, եւ հաւատացաք հաւատարմութեամբ կալոյ քոյ ի վերայ երդման քոյ` տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի մայր դարաւորութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի նստցիս ի աթոռ դատաստանի հանդերձ խորհրդակցօք մէջ յԱպարանի դատել զմեղաւորս ըստ Օրինօքն Հայաստանեայց, ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ի յերեսս Երկրին Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ ունիլ ժամանակի վճռոյ կամս երկուս, եւ խորհրդակիցք քոյ կամս մի, եւ ի կարգադրութենէ Օրինաց մերոց փակեցաք ակն եւ ձեռն քոյ` զի մի տեսանելով զերեսս մարդոյ ողորմեսցիս եւ խստանացուցանես սիրտ քոյ առ գանգատօղ եւ դատախազս եւ մի' ընդունեսցես լոման մի կաշառ ի վերայ իրաւանց եւ արդարութեան եթէ ո'չ ի զօրութեն է բանական հոգոյ ունկնդիր լինիցիս բանից գանգատօղաց եւ դատախազից ո'վ ոք որ իցէ, եւ արասցես իրաւունս եւ արդարութեամբ հատանեսցես վճիռ ի վերայ գործոց ձեռաց եւ բանից, ըստ իւրաքանչիւր գործոց ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ յամսեանն յունվարի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:
Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի դպրութեան Ատենաբանից: