Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որում իցէ ի նմանէ գանգատեցեալ պարտ է հանդիմանողն տալ երաշխաւոր դատաստանին այր մի թղթաւ ձեռնադրեալ երաշխաւորութեան այսմ մտածութեամբ զի դատախազն եթէ փախիցէ երաշխաւորն գտցի ի տեղի նորայ, եթէ ո'չ տացէ երաշխաւոր հանդիմանողն մտցի ի բանտ մինչ ելցէ վճիռ ի վերայ բանին նորա: