Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կարգ վաճառելոյ երկիր եթէ ի մէջ քաղաքաց եւ ի յերեսս երկրի դաշտաց անուն Օրինաւոր վասն վաճառելոյ երկիր, յիշեսցի յագարակ մի որ գտցի երկայնութեամբ 240 ուղուկ եւ լայնութեամբ 160 ուղուկ որում համապատասխանէ երկայնութեամբ 60 ոտնաչափ եւ լայնութեամբ 40 ոտնաչափ, սա' յիշեսցի ի միջի մեր յագարակ մի եւ ամենայն գնողն եւ վաճառող ըստ արժանեաց յերկրին խօսելով գին յագարակի միոյ, որում քանակութեամբ որ հաճեսցի կամաց գնողին եւ վաճառողի հաստատելով գին յագարակի միոյ եւ ապա չափեսցի երկիր որքան յագարակ որ իցէ հատուցանէ գնողն գին իւրաքանչ յագարակի եւ չափ լինիլ սորայ պարտ է այսպէս, որ ամենայն 38400 բազմացուցեալ ուզուկ համարեսցի մի յագարակ այսինքն.
Երկայնութիւն մի յագարակի. 240 ուզուկ
Լայնութիւնեեեեեեեեե 160ուզուկ
000
1410
240
բովանդակ բազմացելոյ 38. 400 բազմացուցեալ ըղուկ

Եւ որ յաւելի կամ պակաս ի մի յագարակի համարեսցի միեւնոյն որպէս ի վեր այսպէս.
Երկիր երկայնութեամբ... 12400 ուղուկ
Եւ լայնութեամբ . . . . . 685 ուղուկ
62000
99200
74400
բովանդակի բազմացուցեալ 8494. 000 ուղուկ

Որում գոյացաւ բազմացուցանելով ուզուկս 84 բիւր եւ 9 հազար եւ քառասուն ուղուկ, ամենայն 38400 ուղուկս յագարակ մի համարելով համարի յագարակս 273 եւ 28, տուկրայ որ ամենայն 100 տուկրայ համարի մին յագարակ: