Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մահապարտն եթէ գտցի էկլէզիաստիկ աստիճանաւորէ, մինչեւ վարդապետ, յանձնեսցեն եպիսկոպոսին իւրոյ, եւ եպիսկոպոսն յանձնեսցէ Հայրապետին Տանն Հայոց, վճռաւն մահու նորա, եւ նոքա աներեւոյթ արասցեն մահապարտն, ըստ սովորութեան էկլէզիաստիկաց, յետ կատարելոյ այսպիսի յանձնարարութեան, եթէ մահապարտն այն կրկին երեւեսցի ի յերեսս երկրի ի տեսակս որ ոք առն պարտ է ըմբռնել նմա եւ մուծանել առ ատենի դատաւորի` հաստատելով առն այն մահապարտ յանձնեցեալ Տեառն իւրոյ վասն մեռելոց եւ եկաց իսկոյն մեռցի: