Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն որ ես Յովսեփ Յարեմատացիս ետու անձն եւ ամենայն ստացուածքն իմ երաշխաւորութիւն ի տեղի պարտուց Մարտիրոս եղբօր իմոյ, որում պարտէ թղթաւ վաշխապարտիւ միով թուաւ սեպտեմբերի 15. յամի Տեառն 1767. բովանդակն երեք հարիւր դահեկան երծաթոյ առ Տեառն Կիրակոս Բամբակաձորոյ, որ եթէ ի վեր ասացեալ եղբայր իմ Մարտիրոսն պակասեսցի հատուցանել ի վեր ասացեալ պարտս իւր, պարտաւոր արարի անձն եւ ամենայն ստացուածքն իմ, զի ես հատուցից պարտն եղբօր իմոյ առ Տեառն Կիրակոսի Բամբակաձորու առանց տալու պատճառոյ, գրուեցաւ յայսմ աւուր ի քաղաքն Յարեմատայ յամսեանն յունվարի տասն յամին Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1767:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեաց.
Յովսէփ Յարեմատացի.
Մարտիրոս որդոյ Սարգսի.
Մովսէս որդոյ Յոնանու.

Օրինակ թղթոյ կտակի ննջեցելոց: