Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան աշխարհին Փայտականու եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի ամենայն վրանապետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Թադէոս Վարթանակերտու իշխեսցես ի վերայ ամենայն վրանակար դերձկաց եւ ամենայն վրանի արհեստաւորաց, եւ զգուշութեամբ արբունս հասուցանես ամենայն վրանս որում յօրինի ի յերեսս Աշխարհին Հայոց վասն բնակութեան, եթէ մի արանց, եթէ վեց արանց եւ եթէ երկոտասան արանց եւ եթէ քսան եւ չորս արանց, ամենայն վրանք յօրինեսցի այս չորս տեսակս, բարձրութիւն, լայնութիւն եւ երկայնութիւն համեմատ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի վրանի, նմանապէս սիւնք, գտակ սեանց, եւ հաստութիւն չուանի համահաւասար, ներս վրանին սպիտակ զոր ինչ կտաւիւք, որ գտցի շահաւէտ եւ ի դուրսկոյս կարմիր, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ վրէժխնդիր լինիլ ի արհեստաւոր վրանակարացէ եթէ գուցէ զոր ոք յօրինեալ աւել կամ պակաս ձեւակերպութեան քան թէ չորս աստիճան վրանիս (բայց ի ծայրագոյն իշխանաց եթէ գուցէ ընդ բեհեզս եւ լայնատարած), պատուիրեմք քեզ զի զգոյշանասցես զոր ինչ կտաւ բարեգոյն վասն վրանի եւ կամ չուանի, որ ընդ երկայն աւուր մնասցէ, եւ թեթեւագոյն լինի շրջեցուցանելոյ եւ անփոյթ, ի տապու արեւուն, կամ ի թացութեան անձրեւի, եթէ կտաւ որ կիտվահատէ եւ եթէ բամբակ եւ այլ զոր ինչ որ բուսանի ի յերեսս երկրին հայոց եւ ձեռագործէ ժողովրդեան Հայաստանեաց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի կերակրապետութեան: