Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յԱշխարհէն Կորճակայ, Հայքա' եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցա առ քեզ Արիստակէսիդ ի գեղջէն Արզնկանու համարեցաք քեզ հաւատարիմ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի ատենաբանութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, առաջի ատենի տանն եւ յապարանն դատաստանի ի ծածուկ խորհրդարանի հայոց, վասն որում տեղի որ վիճակեալ իցէ զի դու Արիստակէսդ կացցես եւ մնասցես ի վերայ հիման հաստատութեան, ազատապէս ջատագովել յօրէնս եւ կարգս կանօնին Հայաստանեաց, մի' լռեսցի լեզու եւ մի' երկիցէ սիրտ քոյ ազատապէս բանալ բերանն քոյ եւ ճառել առաջի ատենի իրաւունս եւ արդարութիւնս Օրինաց Հայաստանեաց. գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք տանն Հայոց յունվար մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակ Դատաւորութեան ի մէջ մայրաքաղաքաց: