Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գեօղ եւ գաւառ որում գտցի բնակողք մինչեւ երկու հազար տուն ի մէնջ, եւ կամ ի միոյ կողմ գաւառին ի անառիկ տեղիս շրժապատեսցի ամուր պարսպօք, եւ ի միջի շտեմարանօք եւ սենեկօք այնքան մեծութեամբ որ գտցի բնակութիւն եւ տեղի ապահովութեան երկու հազար տանց եւ խաշանց եւ ապրանաց եւ պաշարաց ամաց միոյ: