Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնեայ որում աստիճանի եւ պաշտօնի որ կոչեցեալ իցէ որ ի վեր քան թէ տասնապետ որում ժամանակի եւ որում տեղի որ կամեսցի յետս դարձուցանել պաշտօնս իւր կարող է ինքն մնասցէ ազատ, բայց եթէ նա կրկին ցանկասցէ պաշտօնի մի` գտցէ ի տեղի իւր, եթէ ոչ երիս աստիճան քաշ տեղի: