Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ թէ Հայոց եւ թէ այլ ազգէ ծնեալ ի աշխարհն Հայոց, եւ կամ ի տարր աշխարհէ պանդխտացեալ ի Հայս թէ արու թէ էգ համահաւասարապէս կացցեն եւ մնասցեն ազատ ընդ ամենայն գործս իւրեանց, ոչ ոք իցէ որ իշխեսցի ի վերայ ոչ ումեք, բայց գործս ձեռաց իւրեանց վարձատրեսցի ըստ իւրաքանչիւր գործոց ըստ օրինօքն Հայոց: