Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ի վարձու բնակող ի տան այլոց, եւ վարձու վարող յագարակս այլոց, եւ վարձու տնկող այգիս եւ զոր ինչ յերկիր այլոց, եթէ գտցի ի միջի յերկրի զոր ինչ եւ իցէ վարձ գտանողին լինիցի տասանորդ գտեալ իրին, եւ մի տասանորդ եւս ընծայեսցի ի Տունն Հայոց մնացորդն մնայ ժառանգութիւն Տեառն յերկրին: