Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Իշխան ամսոյն ունի իշխանութիւն դատել այսոցիկ այսինքն, գանգատ եւ հայցմունք եթէ լինիցի քանակութեամբ մինչեւ քսան դահեկան երծաթի, եւ փոքրիկ հարկանօղք ի արբեցեալ արանց եւ բնական տղայաբար բարկութեամբ դղրդեալ, եթէ երկուց կողմանէ կամին հաշտել ըստ խնդրոյ հարկանողին ներողութեամբ, եւ կամ ի պատճառէ հայհոյելով միմեանց, եւ կամ ճարակելոյ անասուն միոյ ի արտն միւսին, եւ կամ հաւն եւ կամ աղաւնին դրացուն գտեալ ի տանն դրկցին, եւ կամ կողոպտեալ ջուր բաժին այլոց յոռոգանիլ արտն իւր, եւ կամ խածատել շուն անասնոյ այլոց, եւ ով ոք սպանեալ շուն այլոց, այսպիսի վնասուց, սա' դատաւորս դատելով բաւական լիցի, եւ մի' մտցի կրկին դատաստան, եւ դատաւորս այս պարտ է սոցայ դատել ըստ Օրինօք, եւ եթէ անօրէնութեամբ գանգատողն եւ կամ դատախազն ունի արձակութիւն գանգատել ի այս դատաւորէս ի Տունն Դատաստանի եւ գտցէ դատաստան ի վերայ անօրէնութեան դատաւորին ամսոյն: