Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք կին ի միջի ժամանակի տեռատեսութեան իւրոյ թոյլ մի' տացէ մերձենալ ընդ իւր առն իւր, եւ որ ոք այր եթէ բռնադատութեամբ մերձեսցի ընդ կին իւր ժամանակի տեռատեսութեան պատժեսցի, զի մի ծնցի որդի բորոտ ապականութիւն յԱշխարհին Հայոց: