Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ երդմնելով տացէ վկայութիւն սուտ, զամենայն զոր ինչ վնաս եղեալ ի սուտ վկայութենէ իւրմէ, հատուցանէ վնասելոյն եւ յինքն մտցէ ի բանտ ժամանակաւ վեց ամիս, եւ ի ատենէ դատաստանէ գրեսցի թուղթ յայտնութեան եւ պնդեսցեն ի նշանաւոր տեղիս առ ի տեսարան անցաւորաց, զի ամենեքեան ծանիցեն առն այն ստախօս եւ երդմնազանց, եւ եթէ վկայութիւն սուտ գտցի ի վերայ քրէական մեղաց, որ ի պատճառէ վկայութեան նորա բարձցեալ իցէ կեանս մեղաւորի, եւ ապա' հռչակեսցի ստութիւն վկային, նոյն սուտ վկայն մահու մեռցի: