Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի պատերազմի որում դաշտի որ իջեւանեսցի բանակս մեր ջուր ըմպելոյ ի աղբերաց եւ կամ ի ջրհորս ջրոց, նախ փորձեսցի ջուրն տալով ըմպել շանց եւ իշոց, եթէ գտցի մաքուր ապա իջցէ բանակն ի վերայ ջրոյն, եւ յամենայն ժամանակ կալոյ նոցա ի հարկաւորութիւն նոյն ջրոյն ըմպելոյ կացցէ պահակ ի վերայ ջրոյն ցայգ եւ ցերեկ զի մի' ի թշնամեաց ապականեալ գտցի ջուրն: