Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան ի Գաւառէն Գուգարացւոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցա ընդ քեզ Տեառն Բաղրամայ Մարաշկերտու եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի Տանուտերաց Հայոց հաստատեցաք ի սիրտս մեր հաւատարիմ դու ի վերայ Տանն Հայոց, վասնորոյ տուաք նամակ պաշտօնի բերդապանութեան քեզ տեառն Բաղրամիտ երիս ամաւ ժամանակաւ, զի դու Բաղրամ Մարաշկերտուդ բնակեսցես ի ամուրն յԵրեւանու եւ ըստ Օրինօք կառավարեսցես թէ ամրոցն եւ թէ ի միջի նորա բնակեալ զինուորքն եւ ամենայն կերպում զէնն եւ շտեմարանքն թէ կերակրի եւ թէ վառհօդի եւ ամենայն հարկաւորութեան, հնազանդ Տանն Հայոց, եւ ի մէնջ մերմէ նամակօք կարգեցեալ քաղաքապետին յԵրեւանու, եւ պատուիրեմք քեզ զի զամենայն զոր ինչ հարկաւորութիւն թէ ամրափակութեան բերդին, թէ հարկաւորութեան պաշարի, եւ թէ ռոճիկ զինուորաց ի քաղաքապետէ յԵրեւանու ստանայցես, եւ փոխանակ նորայ ձեռնադրեսցես ռսիդ եւ ռսիդն քոյ ի ատենի Տանն Հայոց համարեսցի իբրեւ յստակ դրամ. գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց, այսմ աւուր յունվարի ամսոյ մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:
Վկայեմք որ ձեռնադրեցին, կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան. O
Մանուել Գծագիր. O
Սեղբեստրոս Արք Եպիսկոպոս երկրորդ Տանուտէր. O
Վրթանէս Կաղնու երրորդ Տանուտէր. O
Գալստան Կաղզվանու չորրորդ Տանուտէր. O