Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հատուցումն վասն պարտուց քրէական մեղաց ոչ այլ ոք հատուսցէ բայց միայն անձն մեղաւորին որում գործ ձեռաց նորա գործեցաւ մեղս քրէականս: