Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ գտցի վճիռ դատաստանի, բայց քրէական մեղաց ի մասնաւոր դատաստանէ աւուր վճռոյ մինչեւ հնգետասան աւուրց ունի ժամանակ եւ արձակութիւն ըստ կամաց իւրոց, եթէ ընդունելոյ եւ եթէ հերքելոյ եւ մուծանելոյ ծայրագոյն յապարանն դատաստանի, յետ անցելոյ հնգետասան աւուր ժամանակի վճռոյն հաստատուն մնասցէ վճիռն եւ մի' խախտեսցի: