Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օրէնս Հայոց հրամայեաց ի վերայ ամենայն քրիստոնեայ ժողովրդոց իւրոց զի յաւուրն կիրակէի մտցէ ի տուն Տեառն եւ ընդունեսցի շնորհ Սուրբ պատարագի, այլ զօրականք հայոց եթէ ի մէջ քաղաքաց եւ եթէ ի յերեսս դաշտի ներքոյ վրանաց բնակօղաց, իւրաքանչիւր գունտ որում տեղի եւ ի հրամանի որում սպարապետի որ իցեն, յաւուրն կիրակէի պարտ է զօրագլուխն նոցայ բոլոր զօրքն իւր երիս բաժինս բաժանել եւ երիս անգամ մուծանել ի տունս Տեառն վասն աղօթելոյ:
1 բաժին առաւօտէն 7 ժամին:
1 ե ե ե 9 ժամին:
1 ե ե ե 11 ժամին:

Զի ամենայն ժամ երկու ի երիս բաժնոյ զօրաց մնասցեն ի տեղի իւրեանց պատրաստ եւ մի ի երից բաժնոյ որ ելանէ ի յաղօթս պարտ է ունիլ գօտի ի մէջ ածեալ սուսերօք, իւրաքանչիւր զինօք պատրաստութեամբ մինչեւ դրունս սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ անդ հանգուցանել ի յերեսս երկրի զէնս իւրեանց համարեալ կարգելով չափաւոր պահակ ի վերայ զինուցն անդ թողելոյ, եւ ինքեանք մտցեն ի տուն Տեառն եւ կացցեն յաղօթս, յետ կատարելոյ սրբոյ պատարագին կարգաւ ելցեն ի դրունս ի ձեռս կալցեն իւրաքանչիւր զէնս իւրեանց երթայցեն ի տեղի իւրեանց եւ ապա ի տեղէ իւրմէ ելցէ միւս գունտն առ դրունս սրբոյ եկեղեցւոյ: