Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երեկոյեան 9 ժամին փակեսցի դրունն ամրոցաց եւ բերդօրէից, միմիայն մնասցէ բաց դռնիկն որում հետեւակ միայն ունիցի ելեւմուտս իւրեանց մինչեւ ի մետասան ժամ գիշերոյ, յետ մետասան ժամն հնչելոյ նաեւս փակեսցի դռնիկն եւ երկուս պահակս ելցեն ի գլուխ դռան տքնելով զգուշութեամբ մինչեւ 5 ժամ առաւօտն, յետ հնչմանէ 5 ժամուն հարիւրապետ մի ստանայցէ բանալիքն դրան ամրոցի ի բերդապանէ եւ բացցէ դրունն զի կալով մնասցէ բաց մինչեւ կրկին ի 9 ժամ երեկուն: