Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատճառէ տարբերութեան ժամանակի եթէ ի մէնջ քաղաքաց, եւ կամ ի մէնջ բանակաց կարի ներել կամ ընդունիլ, կամ յաւելացուցանելոյ եւ պակասացուցանելոյ մաքսս կերակրոց զոր ինչ բարեգոյն ի խոստմանց ժամանակի: