Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի յերեսս երկրին եւ ի Տանն ամենայն իշխանութեան Հայոց զօրութիւն զինուորաց մնասցէ ի ձեռին զօրագլխոյն աշխարհին յայնմիկ հնազանդ հրամանի իշխանին աշխարհին յայնմիկ ըստ Օրինօք: