Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան եթէ ծայրագոյն եթէ փոքրիկ պակասելով եթէ մահու, եւ կամ եթէ ի պատճառէ մեղաց, նոյնժամայն երկրորդ նորայ մտցի ի տեղի նորայ, եւ ամենեքեան ըստ կարգի հնազանդել նմայ պարտին որպէս առաջնում, մինչեւ վերստին հաստատեսցի նա' ի Տանէ Հայոց նամակօք: