Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ մեք Աբրահամ որդոյ Ադամի գեղջէն Կարփու, եւ Հեղիսաբեթ դուստր Եղիազարի գեօղէն Մուղնու ուխտ եդաք եւ դաշինս հարսանեաց մէջ մեր հաստատեցաք, որ ես Աբրահամս հարստութենէ իմմէ այսօրս մին հազար հայոց դահեկան երծաթի տէր եւ ժառանգ արարի պատուելի Եղիսաբէթ դուստր Եղիազարի, որ զոր ինչ ձախորդութիւն ի վերայ ստացուածոց իմոց, եւ կամ եթէ վախճան կենաց իմոց հասանի, եւ կամ զոր ինչ աջողութիւն որ զամենայն աւուրս կենաց իմոց հասանիցի ի վերայ ստացուածոց իմոց զամենայն զոր ինչ զուտ եւ յստակ մնացորդէ իմմէ առաջին ժառանգորդն ի ստացուածոց իմոց մին հազար երծաթէ դահեկան տէր է պատուելի Եղիսաբեթ դուստր Եղիազարին զի տիրեսցէ եւ վայելեսցէ որպէս ինքն կամի, նաեւ ուխտ եդի եւ պարտական իմ անձն արարի առ ասացեալ պատուելի Եղիսաբեթն, որ ներքոյ թուէն վեց շաբաթ ժամանակաւ ամուսնանամ ընդ իւր ըստ Օրինօք հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ զամենայն աւուրս կենաց իմոց ես եւ ծնեալք յինէն որդիք եւ դստերք զոր ինչ Տէր Աստուած տացէ մեզ կալով մնամք հաստատուն ի կարգս ամուսնութեան եւ մկրտել ի Քրիստոս զորդիս մեր ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Նոյն գունակ ես Եղիսաբեթ Մուղնու եւ դուստր Տեառն Եղիազարի ընդունեցի դաշինս եւ զամենայն զոր ինչ ի վեր գրեցեալ, եւ ուխտ եդի որ ամուսնանամ ընդ պարոն Աբրահամ Կարփու որդոյ Ադամի եւ ի ժամանակի բոլոր կենաց իմոց կալով մնամ հնազանդ Օրինացն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ հաւատարիմ առն իմոյ:
Ի վերայ այս ուխտադրութեան դաշինս տոկոսի ընդունեցաք եւ յանձն առաք ի վերայ մեր որ զոր ինչ ի վերոյ ուխտադրութեան ով ոք ի մէնջ պակասեսցի եւ ի կատար հասուցանելն խնայեսցի` պարտաւոր լինի հատուցանել հինգ հազար դահեկան երծաթ ի տունն ողորմութեան հայոց:
Այսպէս կատարեցաւ դաշինս ուխտադրութեան մերոյ կամաւ եւ յօժարութեան մերոյ եւ ընդունելութեամբ ծնօղաց եւ ազգականաց մերոց ի վերայ այս ցանկալի խորհրդեանս միաբան յուսալով ի Տէր սպասիմք զի մեզ արժանի արասցէ եւ սրբութեամբ հասուսցէ կէտ ժամանակին Սուրբ ամուսնութեան զի կարօղ լինիցիմք ընդունիլ Օրհնութիւն ի Տեառնէ արարչէն մերմէ ձեռամբն քահանայի Սուրբ Եկեղեցւոյն հայոց աճելոյ բազմանալոյ վասն պաշտման Տեառն արարչին մերոյ եւ Օգնական բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց ամէն: Դաշնագիրս երկու միմեանց համեմատ ձեռնադրեցաք, մինն ես Աբրահամս ձեռնադրեցի վասն պատուելի Եղիսաբեթի, եւ մինն ես Եղիսաբեթս ձեռնադրեցի վասն Տեառն Աբրահամու ի գեօղն Մուղնու յայսմ աւուր Օգոստոսի ամսի վեց յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:
Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին յանձնեցին.
Սիմէօն որդոյ Մարկոսի.
Աթանաս որդոյ Կիրակոսի.
Աբրահամ որդոյ Ադամի.
Յեղիսաբեթ դուստր Եղիազարի.

Օրինակ Գանգատագրի առ յապարանն Դատաստանի: