Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն թուղթ պարտուց, դաշանաց, վաճառելոց պաշտօնատարութեանց հրովարտակ իշխանութեանց եւ այլն, պարտէ գրել ի վերայ թղթոյն տէրունւոյ որում ունի նշան գառին: