Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ընդ ումեքէ որ գանգատեսցէ վասն քրէական մեղաւորի, եթէ սպանողի, եթէ վիրաւորողի, եթէ հարկանողի եւ եթէ նախատողի ի դրունս ամսէն դատաւորի, դատաւորն հրաւիրեսցի մեղաւորին եւ յայտնեսցի նմա գանգատն գանգատողին, եւ եթէ մեղաւորն սպանեալ ումեք իսկոյն դիցէ ի բանտ, եւ եթէ վիրաւորեալ, եւ կամ հարկանեալ, եւ կամ նախատեալ, առցէ մեղաւորէ երաշխաւոր անձին իւրոյ ըստ օրինօք, զի մեղաւորն պատրաստ լինիցի ի ատենի դատաւորաց ի ժամանակի քրէական մեղաց դատողութեան եւ թողցէ նմայ, եւ գանգատողն պատրաստեսցի գանգատն իւր Օրինաւոր սահմանաւ եւ պատրաստեսցի վկայքն իւր, զի հաստատեսցի գանգատն իւր առաջի ատենի դատաւորաց, այլ եթէ մեղաւորն ոչ տացի երաշխաւոր անձի իւրոյ, մտցէ ի բանտ ծախիւք գանգատօղին մինչեւ Օրն ելանելոյ վճիռ դատաստանի ի վերայ գանգատին իւրոյ: